Khaled Karem

Dr.Khaled Karem

Deparments Cardiology Dep. | Cardiac examinations department

Teacher -Cardiology- Ain Shams University

Teacher -Cardiac examinations - Ain Shams University

 

Make an Appointment With Dr. Khaled Karem
Set Appointment: